תקנון לאתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר :  https://tatmuda.co.il   ו/או https://academy.tatmuda.co.il (להלן :"האתר") בבעלות חברת הפיזיקה של התודעה בע"מ (להלן :"מפעילת האתר" ו/או "החברה"). 

כל גולש המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן :"המשתמש") מסכים לתנאי השימוש והוראות התקנון המפורטים להלן. 

המשתמש מאשר כי קרא והסכים לקבל על עצמו את תנאי השימוש והוראות התקנון ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד החברה. 

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש והוראות התקנון. ככל שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.  

משרדה הרשום של מפעילת האתר חברת הפיזיקה של התודעה בע"מ (ח.פ 515058253) מצוי ברח' יוני נתניהו 5, אור יהודה.

טלפון : 072-2722777 ; פקס : 03-7290771

דוא"ל : [email protected] 

 • תנאי שימוש כלליים :
 1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. האתר, השימוש בו ובחומרים המצויים בו הנם לשימוש אישי ופרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי. 
 3. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בחומרים המצויים בו כל שימוש בעל מאפיין מסחרי. 
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. השימוש באתר, בתכנים ובמאמרים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם "as-is" ובהתאם להחלטות שיתקבלו, מעת לעת, על ידי החברה.
 6. השימוש באתר אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
 • רישום לאתר
 1. בחלק מהמקרים, השימוש באתר יתבצע באמצעות חשבון וסיסמה שיקבל המשתמש (להלן :"חשבון משתמש"). 
 2. חשבון המשתמש שתקבל הנו אישי ולצרכי המשתמש בלבד. כל משתמש אחראי באופן בלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבון המשתמש שקיבל ועליו למנוע העברת פרטי החשבון לאחרים.
 3. בעת ביצוע הרישום לאתר, יידרש המשתתף להזין לאתר את פרטיו האישיים (לרבות, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, דואר אלקטרוני, טלפון נייד וכיו"ב). 
 4. תשומת הלב כי, הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ועלולה אף להוות עבירה פלילית.
 • התכנים באתר וקניין רוחני
 1. האתר מכיל חומרי לימוד מקיפים בתחומי החיים השונים, לרבות תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, הרצאות מוקלטות, טקסטים, מסרים, סרטונים,  קורסים דיגיטליים, סדנאות וכיו"ב (להלן :"התכנים"). 
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר זה, בתכנים ובכל המופיע בו הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה.
 3. המשתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר בתכנים ובכל המופיע בו אך ורק בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן ובכפוף להוראות כל דין.
 4. המשתמש באתר מצהיר ומתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או לערוך ו/או לפגום באתר ובכל המופיע בו לרבות בתכנים המצויים בו וכן לא לבצע כל פעולה שתהווה זילות ו/או  פגיעה בשמה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או פגיעה במדריכים ו/או המופיעים בשמה.
 5. חל איסור מוחלט על המשתמש (במישרין ו/או בעקיפין) לתרגם, להעתיק ו/או להקליט ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשכפל ו/או לפרסם איזה מהתכנים המופיעים באתר ו/או לאפשר לאחרים לבצע איזה פעולה מהמנויות בסעיף זה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק להציג את התכנים, כולם או חלקם, בין אם מדובר בתכנים בתשלום ובין אם ללא תמורה, זאת בכל עת וללא הודעה מראש ולא תעמוד למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 1. הגבלת אחריות:
 1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.
 2. החברה אינה מתחייבת ו/או מציגה כי התכנים המוצעים באתר מתאימים לצרכי המשתמש ו/או מטרותיו ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות להתאמת התכנים כאמור ו/או להצלחתם.
 3. האתר כל המצוי בו לרבות התכנים והרעיונות המוצגים נועדו לתת למשתמש כלים וסביבה תומכת לשיפור תוצאות והגשמת יעדים ומטרות בתחומי החיים המגוונים (כגון : בתחום הבריאותי, הרגשי, הכלכלי, המשפחתי, הרוחני וכיו"ב) שאין בצידם הבטחה לתוצאות כלשהן, בין היתר כי הן תלויות במשתמש ובמה שיבחר ליישם או שלא ליישם.
 1. תיאור מקרים, דמויות, שימוש בשמות אנשים ו/או חברות ו/או מוצרים הנזכרים באתר ו/או בתכנים הם לצורכי לימוד, אילוסטרציה והמחשה רעיונית בלבד ואין מטרתם לייצג דמויות ו/או ישויות אמיתיות ו/או מקרים אמיתיים. כל קשר בינן לבין דמויות ו/או ישויות אמיתיות בשם זהה ו/או דומה ו/או מקרים זהים ו/או דומים הינו מקרי לחלוטין.
 1. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכל מקרה השימוש באתר אינו מהווה תחליף למידע ו/או ייעוץ על ידי יועצים מומחים מקצועיים בתחומם.  
 2. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו עדכניים, זמינים ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, לאור היקף התכנים ומורכבותם יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, החברה לא תישא בכל אחריות הנוגעת לטעויות באתר ו/או אי דיוקים בתכנים המוצגים באתר לרבות בקשר עם השימוש בהם ו/או בקשר עם תוצאות השימוש בהם.
 3. המשתמש באתר ובתכנים מצהיר בזה כי הוא האחראי הבלעדי לכל סוגי השימוש שהוא יבצע בתכנים ו/או באיזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר הנובע מהשימוש באתר ו/או במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת התכנים המצויים באתר ו/או בקשר עם תוצאות כלשהן של השימוש באתר.
 4. במידה ואירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או אם יפגעו בתהליך הרכישה תקלות במחשוב החברה ו/או בטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר, רשאית החברה להודיע למשתמש על ביטול הרכישה כולה ו/או חלקה.
 • ביצוע רכישות באתר 
 1. ביצוע רכישות באתר, יתבצע על ידי משתמש אשר מלאו לו 18 שנים אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף.
 2. הרכישה באתר מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי.
 3. בעת אישור הרכישה באתר, יקבל המשתמש גישה מיידית לצפייה בתכנים הרלוונטיים לרכישה. 
 4. המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם נאמר אחרת.
 5. בחלק מהרכישות באתר יהיו זכאים המשתמשים לליווי והדרכת מדריך אנושי באמצעות טלפון ו/או התכתבות ו/או כל אמצעי תקשורת כפי שהמדריך ימצא לנכון. אמצעי התקשורת יבחר על ידי החברה ו/או המדריך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 6. משתמש הרוכש שירות באתר ו/או הרשאה לשימוש בתכנים המצויים באתר מבצע זאת באופן אישי לצרכיו האישיים ולמטרותיו הפרטיות בלבד.
 7. עם השלמת הרכישה ואישורה, תינתן למשתמש גישה לתכנים שנרכשו על ידו. ההודעה שתימסר למשתמש תכלול את פרטי הגישה לתכנים.
 8. התמורה ותנאי התשלום עבור רכישת התכנים והשירותים המוצעים באתר מצוינים לצד המוצר.
 • ביטול רכישה 
 1. האמור בסעיף זה חל אך ורק לגבי רכישת פריטים ו/או שירותים דרך האתר (ביצוע הזמנה ותשלום דרך  האתר).
 2. ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), כמפורט להלן:

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה. 

על ביטול כאמור, יחולו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. 

ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.

דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

 1. ביטול הרכישה ייעשה בכתב בלבד, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת:  [email protected]
 2. הרינו להביא לתשומת ליבך כי, בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981, צרכן רשאי  לבטל רישום בעסקת מכר מרחוק לשירות בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לפיכך ביטול לאחר מועד זה ו/או ביטול  לאחר השתתפות בהרצאה, בסדנה, בקורס הדרכה וכיו"ב לא יזכה בכל החזר כספי או זיכוי, גם אם משתתף יבטל את השתתפותו בשיעורי המשך, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור המשתתף יהיה מחויב בתשלום מלוא התמורה.
 3. עוד נבקש להדגיש  כי לפי הוראות סעיף 14ג(ד)(5) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981, לא ניתן לבטל עסקה על "טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול". על כן, משתמש שקיבל שם משתמש וסיסמה ו/או שפתח את קובץ הקורס ו/או ההדרכה ו/או ההרצאה ו/או  ההקלטה ו/או המוצר ו/או התכנים לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי גם אם ביטל השתתפותו, מכל סיבה שהיא ובמקרה כאמור המשתתף יחויב בתשלום מלוא התמורה.
 • שימוש במידע, פרטיות ורשימת דיוור
 1. בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא"ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר ובעת שימוש בתכנים נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (באמצעות חשבון המשתמש) ו/או באמצעות תכנים אותם רכשת ו/או ביקשת לרכוש וכיו"ב. 
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בתקנון זה הן באמצעות דוא"ל, מסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר. 
 4. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד'), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 5. לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: "הודעת סירוב"), כאמור לעיל.
 6. הודעת הסירוב מטעם המשתמש תינתן בכתב לחברה בדוא"ל [email protected] או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.   
 • סודיות המידע:
 1. החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים. 
 2. יחד עם זאת, למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.
 • שמירת הזכות לשינויים:
 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה ומבלי להודיע על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.
 2. מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
 3. יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

 סיום או הפסקת ההתקשרות:

 1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 
 2. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

 איסור על שימוש בלתי חוקי באתר:

 1. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. 
 2. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות, קטעי וידאו, קטעי קול ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. 
 3. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

     דין ושיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 2. כל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.