תקנון מבצע "הגרלת ה-100,000 ₪"

 1. כללי
  1. חב' הפיזיקה של התודעה בע"מ, (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה"), יוצאת במבצע הגרלות נושא פרס (להלן: "המבצע") , בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי").  
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  3. בתקנון זה ובנספחיו השימוש בלשון זכר לצרכי הנוחיות בלבד – התקנון ונספחיו מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
 2. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא הפרשנות המפורטת לצידם להלן:

  1. "עורכת ההגרלה" – חברת הפיזיקה של התודעה בע"מ (ח.פ 515058253) מרח' יוני נתניהו 5, אור יהודה.
  2. "המפקח" – עו"ד אורן צור ממשרד עורכי הדין צור, בוכמן ושות', מרחוב שחם 30, פתח תקווה.
  3. "ההגרלה" – הגרלה שתיערך על ידי עורכת ההגרלה במהלכה יוגרל בין המשתתפים  פרס (פרס אחד לזוכה אחד) בהתאם לתקנון זה וההיתר הכללי.
  4. "תקופת המבצע" – בין התאריכים 21.07.2019 ועד 18.11.2019 בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.  עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתפים מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
  5. "משתתף" – כל אדם אשר רכש "סדנה דיגיטלית סוד הכסף" בעלות של 550 ₪ (כולל מע"מ)  או "קורס משולב דיגיטלי ופרונטאלי האקדמיה להגשת חלומות" בעלות של 7,900 ₪ (כולל מע"מ)  (להלן :"המוצר") , שילם במלואו את התשלום עבור המוצר, מלאו לו 18 שנים, תושב ישראל, וכן יזין באופן מלא ושלם את נתוניו בדף ההזמנה של המוצר באתר האינטרנט שכתובתו https://academy.tatmuda.co.il. למען הסר ספק, משתתף אשר לא יבצע את התנאים האמורים לעיל, תיפסל זכאותו להשתתף בהגרלה.
  6. "הפרס" – פרס כספי בסך 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים). (*)

במהלך מבצע הגרלות זה, יחולק 1 פרס – פרס אחד לזוכה אחד.

(*) בהתאם לחוק שתוקפו מיום 01/07/2003 – זכיות מחויבות בתשלום למס הכנסה.  על פי הצו והתקנות, שנכנסו לתוקפם ביום 01 ביולי 2003, מי שמשלם פרס מהגרלות, הימורים או כל פעילות הנושאת פרסים חייב לנכות מס מסכום הזכייה בשיעורים הקבועים בחוק.

 

 1. אופן עריכת ההגרלה, מתן הודעת זכייה ומימוש הפרס
  1. שיטת ביצוע ההגרלה – נתוני המשתתפים, יוזנו למאגר משתתפים ממוחשב ושם הזוכה יוגרל באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת בתוכנת Excel המאפשרת בחירת ערכים באופן אקראי. נתוני משתתף אשר רכש את המוצר "סדנה דיגיטלית סוד הכסף" יוזנו למאגר המשתתפים הממוחשב פעם אחת ונתוני משתתף אשר רכש את המוצר "קורס משולב דיגיטלי ופרונטאלי האקדמיה להגשמת חלומות" יוזנו למאגר המשתתפים הממוחשב 12 פעמים באופן המגדיל את סיכויו לזכייה.
  2. ההגרלה תתקיים במשרדי עורכת ההגרלה בנוכחות נציגת עורכת ההגרלה, ביום 28.11.2019 בשעה 10:00 ובמסגרתה יעלה בגורל שם המועמד לזכייה  באופן אקראי. 
  3. במועד ההגרלה, ייבחרו בנוסף למועמד לזכייה גם שני "מועמדים חלופיים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס במקרה בו ייפסל מועמד לזכייה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה ובמקרה כאמור, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת המועמדים החלופיים. במקרה בו עלה בגורל "מועמד חלופי" זהה למועמד לזכייה  (נוכח הגדלת הסיכויים) בחירתו תיפסל ותעבור זכותו למועמד חלופי אחר וחוזר חלילה. 
  4. עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה שעלה בגורל. היה ולא ניתן ליצור קשר עם מועמד לזכייה בתוך 3 ימים ממועד ביצוע ההגרלה, תהא עורכת ההגרלה רשאית לבטל את תוצאות ההגרלה ביחס לאותו מועמד.
  5. לשם מימוש הפרס, יהיה על הזוכה להגיע באופן אישי למשרדי עורכת ההגרלה על פי הנחיית עורכת ההגרלה ובתיאום מראש. הזוכה יקבל המחאה ערוכה לפקודתו בלבד וכתנאי לקבלתה, יציג תעודת זהות המעידה על זהותו וגילו. 
  6. עורכת ההגרלה תאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים לפחות מיום פרסום תוצאות ההגרלה או במידה ויהיו בידיה כתובת הזוכה – מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, בדבר זכייתו , לפי המאוחר.
  7. נפסל מועמד לזכייה ו/או זוכה בשל אי עמידה בתנאי ההשתתפות ו/או בשל אי מימוש הפרס עד למועד הנקוב לעיל, יחולו ההוראות הבאות: עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם הראשון ברשימת המועמדים החלופיים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל זוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.
  8. תוצאות ההגרלה, כפי שאושרו על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תהיינה סופיות ומוחלטות, בלתי ניתנות לערעור ולא תשמע כל טענה בעניין זה. למפקח ההגרלה תהיה זכות בלעדית להכריע באופן סופי בכל מקרה של מחלוקת לרבות בדבר פסילת השתתפות בהגרלה, קיום תנאי התקנון וכיו"ב.
  9. שמות הזוכים יפורסמו פעמיים בעיתון יומי ו/או  בפייסבוק, בדף עורכת ההגרלה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו https://academy.tatmuda.co.il.
  10. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, היה ויתברר כי נהג במרמה (לרבות שימוש בפרופילים שקריים) ו/או תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או בשל כל סיבה אחרת אשר עשויה לעכב או לבטל את מימוש הפרס.
 2. כללי
  1. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות, להפסיק או להציע פרס חלופי שווה ערך לפרסים המוצעים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  2. ההשתתפות במבצע והפעולות הנדרשות למימוש הזכות לקבלת הפרסים, על כל שלביהן תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, והחברה לא תישא באחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה אשר תגרם למי מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במי משלבי המבצע ו/או ניהולו ו/או כתוצאה מקבלת הפרס בו ולא תהיה אחראית על כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
  3. מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר במסמך זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של משתתף במבצע מנעה את יכולתו של משתתף כאמור להשתתף במבצע ו/או לקבל הפרס לידו תהיה החברה פטורה מאחריות.
  4. הפרס שיוגרל הנו אישי ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר. משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה ולא מימש את הזכייה בפרס, לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כלשהו.
  5. בכל מקרה שבו ייגרם איחור ו/או הקדמה ו/או כל שינוי במסירת הפרס, מוותר המשתתף מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין.
  6. כל מס אשר יחול, ככל שיחול, על הפרס, ישולם על ידי הזוכה לרבות באמצעות חובת ניכוי מס במקור.
  7. אין בהשתתפות משתתף במבצע, כדי להבטיח את זכאותו לפרס.
  8. עורכת ההגרלה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים, המועדים ואופי המבצע. מובהר, כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הגרלה זה, והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון הגרלה זה, ככל שתהא סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה והמפקח ובאחריות המשתתף בהגרלה להתעדכן בתנאי ההגרלה.
  9. השתתפות משתתף מהווה גם אישור לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרון מעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע ו/או הקשור לחוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.
  10. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם את פרטי הזוכים והפרס, בכל דרך ואופן בו תבחר לצורך קידום מכירות, מטרות שיווקיות, פרסומיות ויחסי ציבור בכפוף לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות כל דין. כל משתתף במבצע מסכים ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מפורסם ו/או מצולם באמצעי תקשורת שונים וכי בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו וזאת ללא תמורה ו/או תמלוגים כלשהם, ללא הגבלת זמן והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
  11. תקנון ההגרלה יימצא במשרדי המפקח ובמשרדי עורכת ההגרלה. ניתן להשיג העתקים של התקנון, ללא תשלום, במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב מעלה המגדל 2, אור יהודה, בשעות הפעילות הרגילות.  
  12. בהשתתפותך במבצע הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה, וכן הנך פוטר את החברה  מכל אחריות, נזק, אי התאמה, שיבוש, טענה או תביעה הקשורה למבצע, להגרלה, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
  13. ההשתתפות אסורה על עובדי חברת הפיזיקה של התודעה בע"מ, והמפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.  "בן משפחה" לעניין סעיף זה- בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.